Przejdź do treści
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Przejdź do stopki

Sekcja inżynierii ruchu

Treść

1.Organizacja ruchu na drogach powiatowych i gminnych
1.1 Opiniowanie projektów organizacji ruchu


Organizację ruchu na drogach powiatowych opiniuje zarząd drogi, tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu na terenie Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego na podstawie złożonego projektu.

Wymagane dokumenty: Minimum 1 egzemplarz projektu organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać :

 • plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający:
  • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
  • parametry geometrii drogi;
  • program sygnalizacji i obliczeń przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
 • zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementy mające wpływ na ruch drogowy;
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
 • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
 • nazwisko i podpis projektanta.

Uproszczony projekt organizacji ruchu - w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności; Do uproszczonego projektu należy dołączyć:

 • opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
 • powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi
4199