Przejdź do treści
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Przejdź do stopki

Sekcja ochrony pasa drogowego

Treść

I. INFORMACJA O WNIOSKACH
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
Zezwolenie to dotyczy:

 • prowadzenia robót w pasie drogowym;
 • umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego np.: sieci kanalizacyjne, energetyczne, wodociągowe itp.;
 • umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż ww. wymienionych.

 

1. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

1.1. Wniosek na prowadzenie robót w pasie drogowym
(Wniosek do pobrania w zakładce DRUKI)

Wniosek na prowadzenie robót w pasie drogowym powinien zawierać dane:

 • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej NIP);
 • nazwę ulicy i miejscowość
 • rodzaj zajętego elementu pasa drogowego (jezdnia, chodnik, pobocze, itp.) z podaniem procentowej powierzchni zajęcia (do 20% szerokości, powyżej 20% do 50% szerokości, powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia);
 • długość, szerokość oraz powierzchnię zajęcia;
 • termin zajęcia pasa drogowego;

Załączniki wymagane do wniosku:

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem miejsca prowadzenia robót
 • zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeśli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych (projekt winien być zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego Policji w Tychach oraz przez Starostę Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego). Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • informacja o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy jest wymagane.

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
 

1.2. Wniosek na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(Wniosek do pobrania w zakładce DRUKI)
Wniosek na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego powinien zawierać dane:

 • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej NIP);
 • nazwę ulicy i miejscowość;
 • nazwę lub typ urządzenia usytuowanego w drodze;
 • długość, szerokość, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia;
 • termin umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

Załączniki wymagane do wniosku:

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000;
 • mapa zasadnicza z wrysowanym przebiegiem planowanych do zabudowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy jest wymagane.

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 2ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2. Wydawaniem zezwoleń na lokalizację zjazdu z dróg powiatowych

Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudową zjazdu.

2.1. Wniosek o wydanie warunków na lokalizację zjazdu
(Wniosek do pobrania w zakładce DRUKI)

Wniosek na lokalizacje zjazdu powinien zawierać dane:

  • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę, adres lub siedzibę, numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej NIP);
  • nazwę ulicy i miejscowość;
  • nr działki na którą ma zostać wykonany zjazd.
  • Załączniki wymagane do wniosku:

 

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000;
 • mapa zasadnicza w skali 1 : 1 000 lub 1 : 500 z zaznaczonym miejscem zjazdu;
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (wypis z rejestru gruntów);
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu;
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy jest wymagane.

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

3. Wydawaniem zezwoleń na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może wystąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi. Wnioskodawca składa prośbę o uzgodnienie lokalizacji urządzeń lub obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu.
Wymagane załączniki:

 • ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000;
 • mapa zasadnicza w skali 1 : 1 000 lub 1 : 500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji urządzeń lub obiektów
 • wypis z ewidencji gruntów dla działek, na których będą umieszczone urządzenia lub obiekty
 • pełnomocnictwo w przypadku, gdy jest wymagane.

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

4. Zgłaszanie szkód powstałych w związku z administrowaniem sieci dróg, ulic i chodników

Roszczenia odszkodowawcze osób trzecich względem Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu przekazywane są do zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa OC. Dokumentem potwierdzającym wiarygodność roszczenia jest notatka policji z miejsca zdarzenia.
Zgłoszenia szkody należy dokonać w formie pisemnej. Do zgłoszenia zaleca się dołączyć zdjęcia z miejsca zdarzenia wskazujące przyczynę uszkodzenia pojazdu (np. ubytek w nawierzchni jezdni) oraz zdjęcia uszkodzonego pojazdu. Fotografie można złożyć w wersji elektronicznej na płycie CD lub w formie papierowej.

5. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
(Wniosek do pobrania w zakładce DRUKI)

Zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Bieruńsko-Ledzińskiego w celu umieszczenia w nim reklamy wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej. Do złożonego wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • Rysunek kolorowy tablicy reklamy;
 • Rysunek montażowy reklamy;
 • Szkic orientacyjny w skali od 1:10000 do 1:25000
 • Mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z dokładna lokalizacją reklamy;
 • Kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

II. INFORMACJA O OPŁATACH

1. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wysokość opłata za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8, 9 i 10 Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwałą nr VIII/49/07 z dnia 24 maja 2007 r. przyjęła stawki opłata za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

(link do uchwały Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego)

2. OPŁATA SKARBOWA

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Bieruń, ul. Rynek 14 .

Wydanie decyzji uzgadniającej lokalizację zjazdu z drogi powiatowej oraz decyzji uzgadniającej lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł (podstawa prawna: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - "wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia"- tabela część III, poz. 44, pkt. 2 Opłacie podlega również dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) 17 zł

UWAGA

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Ponadto podmioty zwolnione z opłaty skarbowej określa art. 7 ww. ustawy.

4199