Przejdź do treści
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pzd-powiatbl.bip.net.pl/

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłaczenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Zofia Doktor, e-mail: kancelaria@pzdbierun.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 216 21 73 lub 32 323 35 80. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: kancelaria@pzdbierun.pl lub Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 168.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
Warszawska 168, 43-155 Bieruń

Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu mieści się w budynku znajdującym się w Bieruniu 43-155, przy ul. Warszawskiej 168.
Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Warszawskiej - wejście bez barier architektonicznych.

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

Budynek Urzędu posiada oznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
W sytuacji wymagającej udzielenia wsparcia osobom niepełnosprawnym - takie wsparcie będzie udzielone.

Na parterze budynku Urzędu usytuowana jest Kancelaria, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, Zastępca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, Główna księgowa, Sekcja pracowniczo-administracyjna, Sekcja zarządzania ruchem, ewidencji dróg i mostów, Sekcja utrzymania dróg i mostów, Sekcja inwestycji i zamówień publicznych, Sekcja ochrony pasa drogowego. Do tych komórek organizacyjnych można podjechać wózkiem. Do pomieszczeń mieszczących się na piętrze budynku Urzędu prowadzą schody usytuowane przy wejściu wyposażone w platformę schodową dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze budynku usytuowana jest Sala konferencyjna, Serwerownia.

W razie potrzeby posługiwania się językiem migowym w konwersacji - taka możliwość zostanie zapewniona, za uprzednim uzgodnieniem terminu.

Na parterze budynku znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych. Budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT.

2623